پایگاه اینترنتی فانکیوسکشرایط:۱- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران۲-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۲ ۳-تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی ۴-عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردا

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان