پایگاه اینترنتی فانکیوسک در روابط بین دختر و پسر بسیار پیش می آید که عشق واقعی و اصیل با عشق های زودگذر و هوس های ناگهانی اشتباه گرفته می شود و در این روابط کسی که بیشتری ضربه را می خورد دختر است. البته این را هم باید گفت د

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان