پایگاه اینترنتی فانکیوسکظاهرا در تهیه و تولید این سریال مشورت‌های مفصلی با اعضای مجلس اعلای عراق و جریانات شیعی صورت گرفته است اما فیلمنامه این سریال در مرحله بازنویسی و برطرف شدن ایرادات تاریخی آن متوقف و از دستورکار سی

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان