پایگاه اینترنتی فانکیوسکاین بیماری هم قابل پیشگیری و هم قابل درمان است به شرطی که با انجام برنامه های غربالگری در مراحل اولیه یا حتی در مرحله پیش سرطانی تشخیص داده شود.تغدیه مناسب، اجتناب از مصرف سیگار، تحرک فیزیکی و پره

بروز شده : شنبه 12 اسفند 1402
لینک دوستان