پایگاه اینترنتی فانکیوسکاگرچه سمت عرضه مسکن پایتخت در بازار معاملات شب عید فروش مسکن کرنش و انعطاف آشکاری نسبت به تعیین قیمت پیشنهادی از خود نشان داده است اما کارشناسان مسکن معتقدند برای انعکاس این انعطاف در قیمت قطعی فر

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان