پایگاه اینترنتی فانکیوسکیکی از مواد شیمیایی که برای حفظ بهتر و طولان مدت میوه، بازار پسندی و فروش بهتر استفاده می شود واکس است. این ماده شیمیای ازموادی تشکیل شده که روغن موتور از مشتقات آن ساخته می شود. این موم یا واکس

بروز شده : شنبه 12 اسفند 1402
لینک دوستان