پایگاه اینترنتی فانکیوسکدرهمین راستا مصطفی چوپان دانشجوی پزشکی و بنجامین لیتن برگ پروفسور پزشکی اطلاعات مربوط به «تحقیق سازمان بررسی بهداشت و تغذیه» را  که از ۱۶ هزار شرکت کننده به دست آورده بودند با توجه به شاخص مص

بروز شده : جمعه 25 خرداد 1403
لینک دوستان