پایگاه اینترنتی فانکیوسکبر اساس این گزارش، در ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری شیوه تامین منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی تعیین شده است که بر اساس بند ب این ماده: «مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری از دارندگان وسیله

بروز شده : شنبه 12 اسفند 1402
لینک دوستان