پایگاه اینترنتی فانکیوسکشناسایی تعدادی از مالباختگان : با بررسی اسناد و مدارک شناسایی بدست آمده از متهم ، کارآگاهان موفق به شناسایی تعدادی از مالباختگان شدند ؛ یکی از مالباختگان پس از حضور در اداره هفدهم پلیس آگاهی تهرا

بروز شده : پنجشنبه 30 فروردین 1403
لینک دوستان